મોરબી જીલ્લાના બી ,ડીવીજન પોલીસ મથક નું ત્રી માસિક ક્રાઈમ

(ચંદ્રેશ.બી.પટેલ દ્વારા) મોરબી: મોરબી જીલ્લામાં આવેલા બી ડીવીજન પોલીસ મથક ત્રણ માસમાં ગુન્હા કરનારાઓ સામે બી ડીવીજન પોલીસ ઇન્સ્પેકટર અને તેની ટીમ ધ્રોસ બોલાવી કાયદા તોડ વાહન ચાલકો અને કાયદાનું કડક પાલન કરાવી ખરા પ્રજા રક્ષક તરીકે ની ઓળખ પૂરી પાડી છે. ક્રાઈમ રાઈટર અશોકભાઈ એ આપેલ ક્રાઈમડાયરીનો આકડા વાયઝ માહિતી માં ૧-૧-૨૦૧૪ થી ૩૧-૩-૨૦૧૪ નું ત્રિમાસિક ક્રાઈમમાં દારૂના ગુન્હા ૨૧૨ અને જુગારના ગુન્હા ૮ રખડતા ભટકતા શંકા સીલ રાત્રે વેળા રખડી રહેલા ના ગુન્હા જ અસામાજિક શખ્સો ને ઝડપી પાડેલતેવા ગુન્હા ૬૩ અને ચુંટણીલક્ષી અટકાયતી પગલા લેવામાં ૪૪૨ ગુન્હા ૦૭ ખૂનના ગુનાહા ૧ ચોરીના ગુન્હા ૪ ઘરફોડ ચોરીના ૨ ગેરકાયદેસર હથીયાર સાથે ઝડપી પાડેલ નો ગુનાહા ૧ એક વાહન ચાલક ને હાફિક. અનુરૂપ ગુન્હા ૬૯૫ તેમજ વાહન ડીટેઇન ૯૬ નસો કરી વાહન ચલાવનાર ના ગુનાહા ૮ તેમજ દંડ રૂ. ૯૧,૭૭૫ અને ડીટેઇન ૮૧,૭૧૦ મળી કુલ રૂ.૧,૭૩૪૮૫ નોધી સરકાર શ્રી નો તેજોરી નો નફો કરી કાયદાતોડ વાહનચાલક સામે ધ્રોસ બોલાવી છે.આ પસંસન કામગીરી માં પોલીસ ઇન્સ્પેકટર એલ .એલ .ભટ્ટ. તેમજ તેની ટીમ ટ્રાફિક ના જામદાર અનીલ પટેલ ,અને રાજૂભાઈ પઢીયારસહીત સમગ્ર બી ડીવીજન પોલીસટીમ પ્રજાલક્ષી કાર્યકારી ખરા પરજા રક્ષકની ઓળખ પૂરી પાડી…