ભીખારી – દાદી . ( રોક્ક્સ – સોક્સ)

ભીખારી: દાદી રોટી દીજીયે ખાને કે લિયે.!
દાદી : અભી તૈયાર નહિ હૈ,બાદ મેં આના.!
ભિખારી : યે મેરા ફોન નંબર હૈ,તૈયાર હોતે હી મિસ્સ કોલ દે દેના.!
ભિખારી રોક્ક્સ દાદી સોક્સ..
દાદી : અરે નબર ક્યાં લેના,થોડી દેર કે બાદ જબ ચપાતી બન જાએગી તો વોટ્સઅપ પર ઉપલોડ કર દુંગી ડાઉનલોડ કર કે ખાના…
દાદી રોક્ક્સ ભિખારી સોક્સ….. :) :) :)