મોરબી –એ ડીવીજન પોલીસ ની હદ માં હવે ગુનેગારો ની ખેર નહિ

ચંદ્રેશ બી. પટેલ દ્વારા… મોરબી.

મોરબી જીલ્લાના એ ડીવીજન પોલીસ ની હદ માં ફરજ નિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓં સતત પોતાના પોલીસ મથક ની હદમાં પેટ્રોલિંગ કરી ગુન્હા અટકાવા ના પ્રયાસો હાથધરેલ છે.અને ગુનાહેગારો સામે લાલ આંખકરી પ્રતીષ્ઠ લોકોને કનડતા પર્શ્નોને હળવા કરવાના પ્રયાસો કરી દિધા છે.જેમાં ઉચ્ચ પોલીસવડાના માર્ગદર્શન થી PI આર.એ.સોઢા અને PSI સી.વી.કાવર મહિલા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર અને PSI એન.બી.ચોહાણ, PSI એન.કે.વાઘેલા, PSI ડી.જે.વાઘેલા PSI ઓ.બી.મજ્ગુલ PSI કે.બી.જાડેજા સહીત ઈમરજન્સી ૧૦૦ નંબર ઘટનાની સાથે દોડી રહી છે .હવે જમીન માફિયા બુટલેગરો અને કજીયાળુ ઓં ની ખેર નહિ મોરબી એ ડીવીજન પોલીસની હદમાં પતિષ્ઠ વ્યક્તિ ઓ માટેખુશી અને ગુનેગારો માટે માઠીસમા સમા સમાચારો છે. PI સોઢા. કરછમાં નોકરી કરીને આવ્યા છે.એટલે કરછ વાસીઓં ને તેની તાસીર ખબર છે.હવે મોરબી વાસી ને ખબર પડી જશે.